Universiteit LeidenZegel Universiteit Leiden

Home > education > opleidingscommissie 

Leiden Observatory

De Opleidingscommissies (Education Committees)

Opleidingscommissie samenstelling

  Communicatie tussen opleiding en studenten vindt in eerste instantie plaats in de Opleidingscommissie (OC), er is een opleidingscommissie voor de bachelor en voor de master. Hierin hebben 3 docenten en 3 studenten zitting, met een vertegenwoordiger uit ieder jaar van de opleiding

Opleidingscommissie Bachelor

Education Committee Master

Opleidingscommissie vergaderingen

Kwaliteitszorg

De OC is betrokken bij de volgende activeiten in het kader van de kwaliteitszorg:
 • Evaluatie en bijsturen van colleges door middel van het zg. Semester-volgsysteem. Het Semester-volgsysteem implementeert in elk semester twee evaluatiemomenten. De evaluatiebijeenkomsten zijn plenaire sessies, voorgezeten door de voorzitter van de OC, in aanwezigheid van alle betrokken docenten. Feedback op de colleges wordt gegeven door studentleden van de OC, of door andere, door hen aangezochte studenten. Deze opzet zorgt voor een snelle, effectieve en rechtstreekse terugkoppeling, en wordt door zowel studenten als docenten hoog gewaardeerd. Studenten zijn goed in staat duidelijk en objectief te verwoorden wat de sterke punten van een college zijn en waar een college verbeterd kan worden. Docenten staan open voor dit commentaar.

  Evaluatiemomenten

  Die vier evaluatiemomenten zijn:
  1) Alle lopende sterrenkunde colleges van een semester worden vier weken na aanvang van het semester geëvalueerd. Deze vroege evaluatie maakt het mogelijk effectief bij te sturen, en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.
  2) Een tweede evaluatie vindt plaats na afloop van het semester. Hier wordt besproken of eventueel eerder gesignaleerde problemen zijn opgelost, en zonodig verdere toekomstige verbeteringen voorgesteld.
 • Vanwege de verwevenheid van de opleidingen Sterrenkunde en Natuurkunde, tevens aanwezig bij de maandelijkse lunchbijeenkomsten van de Natuurkunde OC, waar de lopende en actuele zaken van de opleidingen besproken worden.
 • Bijwonen van de Sterrenkunde OC bijeenkomst. Deze plenaire bijeenkomst vindt driemaal per jaar plaats, waar alle overige zaken die de opleiding betreffen aan de orde komen.
 • Betrokken bij het proces van de schriftelijke enquêtes van ieder vak, die worden verwerkt door het ICLON. Deze enquêtes worden anoniem ingevuld en verwerkt en geven een goed beeld van de sterkere en zwakkere punten van een college. Over het algemeen bevatten deze enquêtes geen verrassingen, omdat eventuele knelpunten al via het Semester-volgsysteem naar voren zijn gekomen. Wel vormen kritische opmerkingen of een teleurstellende waardering voor een vak aanleiding voor de opleidingsdirecteur om in gesprek te gaan met de docent.

Advies en Beoordeling

Verder is de functie van de opleidingscommissie:
 • adviseert de Opleidingsdirecteur en de Decaan over de onderwijs- en examenregeling (OER);
 • beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de OER;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de opleidingsdirecteur en decaan over alle onderwijsaangelegenheden.
 • De niet-studentleden van de Opleidingscommissie worden benoemd door het Faculteitsbestuur. De studentleden worden jaarlijks verkozen. De vergaderingen van de Opleidingscommissie worden bijgewoond door de Opleidingsdirecteur en de Studiebegeleiders. Deze zijn echter geen lid van de commissie, en hebben ook geen stemrecht. De gang van zaken rondom de Opleidingcommissie is vastgelegd in een Reglement

Wil je de Opleidingscommissie benaderen?